JS 中的事件绑定、事件监听、事件委托

浏览: 103 发布日期: 2017-01-08 分类: javascript

事件绑定

 • 要想让 JavaScript 对用户的操作作出响应,首先要对 DOM 元素绑定事件处理函数。所谓事件处理函数,就是处理用户操作的函数,不同的操作对应不同的名称
 • 在 JavaScript 中,有三种常用的绑定事件的方法

  • 在 DOM 元素中直接绑定;
  • 在 JavaScript 代码中绑定;
  • 绑定事件监听函数

在 DOM 中直接绑定事件

<input type="button" value="click me" onclick="hello()">

<script>
function hello(){
 alert("hello world!");
}
</script>

在 JavaScript 代码中绑定事件

 • 在 JavaScript 代码中(即script标签内)绑定事件可以使 JavaScript 代码与 HTML 标签分离,文档结构清晰,便于管理和开发
<input type="button" value="click me" id="btn">

<script>
document.getElementById("btn").onclick = function(){
 alert("hello world!");
}
</script>

使用事件监听绑定事件

 • 关于事件监听,W3C规范中定义了3个事件阶段,依次是捕获阶段、目标阶段、冒泡阶段
 • 起初 Netscape 制定了 JavaScript 的一套事件驱动机制(即事件捕获)。随即 IE 也推出了自己的一套事件驱动机制(即事件冒泡)。最后 W3C 规范了两种事件机制,分为捕获阶段、目标阶段、冒泡阶段。IE8以前IE一直坚持自己的事件机制(前端人员一直头痛的兼容性问题), IE9 以后 IE 也支持了W3C规范

W3C规范

 • 语法
element.addEventListener(event, function, useCapture)
 • event : (必需)事件名,支持所有 DOM 事件。
 • function :(必需)指定要事件触发时执行的函数。
 • useCapture :(可选)指定事件是否在捕获或冒泡阶段执行。 true ,捕获。 false ,冒泡。默认 false

 • 注: IE8 以下不支持

<input type="button" value="click me" id="btn1">

<script>
document.getElementById("btn1").addEventListener("click",hello);
function hello(){
 alert("hello world!");
}
</script>

IE标准

 • 语法:
element.attachEvent(event, function)
 • event :(必需)事件类型。需加“on“,例如: onclick 。
 • function :(必需)指定要事件触发时执行的函数
<input type="button" value="click me" id="btn2">

<script>
document.getElementById("btn2").attachEvent("onclick",hello);
function hello(){
 alert("hello world!");
}
</script>

事件监听的优点

 • 可以绑定多个事件
<input type="button" value="click me" id="btn3">

<script>
var btn3 = document.getElementById("btn3");
btn3.onclick = function(){
 alert("hello 1"); //不执行
}
btn3.onclick = function(){
 alert("hello 2"); //执行
}
</script>

常规的事件绑定只执行最后绑定的事件

<input type="button" value="click me" id="btn4">

<script>
var btn4 = document.getElementById("btn4");
btn4.addEventListener("click",hello1);
btn4.addEventListener("click",hello2);

function hello1(){
 alert("hello 1");
}
function hello2(){
 alert("hello 2");
}
</script>

两个事件都执行了

 • 可以解除相应的绑定
<input type="button" value="click me" id="btn5">

<script>
var btn5 = document.getElementById("btn5");
btn5.addEventListener("click",hello1);//执行了
btn5.addEventListener("click",hello2);//不执行
btn5.removeEventListener("click",hello2);

function hello1(){
 alert("hello 1");
}
function hello2(){
 alert("hello 2");
}
</script>
 • 封装事件监听
<input type="button" value="click me" id="btn5">

//绑定监听事件
function addEventHandler(target,type,fn){
 if(target.addEventListener){
  target.addEventListener(type,fn);
 }else{
  target.attachEvent("on"+type,fn);
 }
}

//移除监听事件
function removeEventHandler(target,type,fn){
 if(target.removeEventListener){
  target.removeEventListener(type,fn);
 }else{
  target.detachEvent("on"+type,fn);
 }
}

//测试
var btn5 = document.getElementById("btn5");
addEventHandler(btn5,"click",hello1);//添加事件hello1
addEventHandler(btn5,"click",hello2);//添加事件hello2
removeEventHandler(btn5,"click",hello1);//移除事件hello1

事件委托

 • 事件委托就是利用冒泡的原理,把事件加到父元素或祖先元素上,触发执行效果
<input type="button" value="click me" id="btn6">

var btn6 = document.getElementById("btn6");
document.onclick = function(event){
 event = event || window.event;
 var target = event.target || event.srcElement;
 if(target == btn6){
  alert(btn5.value);
 }
}

事件委托优点

 • 提高JavaScript性能。事件委托可以显著的提高事件的处理速度,减少内存的占用
 • 传统写法
<ul id="list">
 <li id="item1" >item1</li>
 <li id="item2" >item2</li>
 <li id="item3" >item3</li>
</ul>

<script>
var item1 = document.getElementById("item1");
var item2 = document.getElementById("item2");
var item3 = document.getElementById("item3");

item1.onclick = function(){
 alert("hello item1");
}
item2.onclick = function(){
 alert("hello item2");
}
item3.onclick = function(){
 alert("hello item3");
}
</script>
 • 事件委托
<ul id="list">
 <li id="item1" >item1</li>
 <li id="item2" >item2</li>
 <li id="item3" >item3</li>
</ul>

<script>
var item1 = document.getElementById("item1");
var item2 = document.getElementById("item2");
var item3 = document.getElementById("item3");

document.addEventListener("click",function(event){
 var target = event.target;
 if(target == item1){
  alert("hello item1");
 }else if(target == item2){
  alert("hello item2");
 }else if(target == item3){
  alert("hello item3");
 }
})
</script>
 • 动态的添加DOM元素,不需要因为元素的改动而修改事件绑定
 • 传统写法
<ul id="list">
 <li id="item1" >item1</li>
 <li id="item2" >item2</li>
 <li id="item3" >item3</li>
</ul>

<script>
var list = document.getElementById("list");

var item = list.getElementsByTagName("li");
for(var i=0;i<item.length;i++){
 (function(i){
  item[i].onclick = function(){
   alert(item[i].innerHTML);
  }
 })(i)
}

var node=document.createElement("li");
var textnode=document.createTextNode("item4");
node.appendChild(textnode);
list.appendChild(node);

</script>
 • 点击item1到item3都有事件响应,但是点击item4时,没有事件响应。说明传统的事件绑定无法对动态添加的元素而动态的添加事件。
 • 事件委托
<ul id="list">
 <li id="item1" >item1</li>
 <li id="item2" >item2</li>
 <li id="item3" >item3</li>
</ul>

<script>
var list = document.getElementById("list");

document.addEventListener("click",function(event){
 var target = event.target;
 if(target.nodeName == "LI"){
  alert(target.innerHTML);
 }
})

var node=document.createElement("li");
var textnode=document.createTextNode("item4");
node.appendChild(textnode);
list.appendChild(node);

</script>
 • 当点击item4时,item4有事件响应。说明事件委托可以为新添加的DOM元素动态的添加事件

 

来自:http://blog.poetries.top/2016/12/13/js-event-listener/

 

返回顶部